Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
Abbejev refráktométer -ega -tra m optična naprava za natančno merjenje lomnega količnika tekočin Abbe refractometer Abbe-Refraktometer n
Abélov tést -ega -a m postopek za ugotavljanje plamenišča v odprtem lončku Abel´s test Flammpunktbestimmung f nach Abel
ABK-slúžba -- -e ž služba v okviru civilne zaščite, ki organizira merjenja onesnaženja in dekontaminacijo v primeru jedrskih, kemijskih ali bioloških nevarnosti in je v kemičnih tovarnah obvezen del nalog gasilske enote ABC-service, NBC-service ABC-Dienst m
abrazíja -e ž 1. obraba površine zaradi drgnjenja 2..izpodjedanje in rušenje morske, jezerske ali rečne obale zaradi delovanja valov abrasion (1), abrasion (2) Abrasion (2) f, Abrieb (1) m
abrazíjska obrába -e -e ž obraba površin v stiku in medsebojnem gibanju zaradi delovanja abrazijskih delcev PRIM.: abrazíja abrasive wear Abrasionsverschleiß m
abrazív -a m zelo trd material (1) za brušenje, glajenje S: brusívo PRIM.: brusívo abrasive Schleifmittel n
abrazívni papír -ega -ja m papir, na katerega je nanesen abraziv različne granulacije, primeren za površinsko brušenje abrasive paper Schleifpapier n
abrazívno srédstvo -ega -a s trd material z vezivom ali brez njega za brušenje, poliranje abrasive Scheuermittel n, Schleifmittel n, Schmirgelmittel n
abrazívnost -i ž lastnost materiala, ki povzroča abrazijo abrasiveness Schleiffähigkeit f
ABS-kopolimêr -a m kopolimer akrilonitrila, butadiena in stirena, ki se odlikuje z žilavostjo in je zelo odporen proti udarcem, uporablja se za drenažne cevi, za ohišja električnih in elektronskih naprav, igrače, npr. kocke Lego krat. ABS ABS-copolymer ABS-Kopolymer n
absolútna aktívnost -e -i ž termodinamska funkcija, ki povezuje kemijski potencial z merljivo veličino, npr. koncentracijo, parcialnim tlakom, simbol λB, enota mol/l, λB = exp (μB/RT), kjer je μB kemijski potencial, R splošna plinska konstanta in T absolutna temperatura absolute activity absolute Aktivität f
absolútna atmosfêra -e -e ž zastar. enota za absolutni tlak, simbol ata absolute atmosphere absolute Atmosphäre f
absolútna konfigurácija -e -e ž konfiguracija, ki se nanaša na molekulo gliceraldehida, simbol D za desno oziroma L za levo absolute configuration absolute Konfiguration f
absolútna níčla -e -e ž najnižja termodinamična temperatura, izhodišče absolutne temperaturne lestvice (0 K = –273,15 °C) absolute zero absoluter Nullpunkt m
absolútna suhôta vlaknín -e -e -- ž papir. delež suhe snovi v vlakninski surovini po predpisanem sušenju absolute dryness absolute Trockenheit f
1 2 3 4 5


Več o kemijskem slovarju