Navodila za uporabo

Računalniški program nam v glavi preglednice omogoča različno iskanje (klikni črko v kvadratku ali krožec, vnesi iskani pojem in klikni Iskanje - Q ali Enter):

O kemijskem slovarju

Slovenska kemijska terminologija je razmeroma mlada. Za prvi resnejši prispevek na tem področju lahko štejemo Cigaletovo Znanstveno terminologijo z ozirom na srednja učilišča iz leta 1880. Zlasti ob nastanku slovenske univerze leta 1919 je potreba po domačem izrazoslovju na področju kemije narastla, tako da je leta 1921 izšla Ferjančičeva Začasna nemško-slovenska kemijska terminologija. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bila ustanovljena Komisija za slovensko kemijsko terminologijo in nomenklaturo, ki je sodelovala s kemijskim izrazjem pri pripravi 2. izdaje Splošnega tehniškega slovarja - izšel je v letih 1978–1981

Do resnejšega dela v zvezi s pripravo slovarja posebej za področje kemijske terminologije je prišlo leta 2004. Komisija, ki so jo sestavljali Peter Glavič kot vodja komisije, Andrej Šmalc kot urednik slovarja, Anton Stušek, Leon Čelik in do leta 2013 Sonja Malej, je začela delati pod okriljem Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša v sklopu ZRC SAZU, ki v okviru možnosti financiral delo s kemijskim slovarjem ter nudil prostor, tehnične storitve in slovenista – svetovalca. Do junija 2006 je bila svetovalka prof. Cvetana Tavzes, kasneje je njeno delo prevzel Simon Atelšek in ga opravljal do leta 2013. Komisija objavlja kratka letna poročila o delu v Acti Chimici Slovenici.

Financiranje dela je po letu 2011 začelo usihati, dokler ni leta 2014 povsem prenehalo. Zato je komisija po letu 2013 zaprosila za pomoč nekatere ustanove in tovarne. Odzvali sta se zlasti Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologije univerz v Ljubljani in Mariboru ter tovarne Krka, Helios, Lek in Melamin. Poleg naštetih sta prvo leto s prispevkom sodelovali tudi družbi Yulon in Savatech. Tako je komisija lahko v zadnjih štirih letih krila vsaj najnujnejše stroške.

Slovar obsega okrog okoli 9.000 gesel in zajema besedje s področja kemije, kemijske tehnologije in procesne tehnike. Namenjen je kot pomoč strokovnjakom s tega področja in tudi študentom, saj je ob vsakem geslu tudi osnovna informacija (razlaga) o njem. Omeniti velja tudi angleške in nemške ustreznike ob vsakem geslu, ki omogočajo uporabnikom angleške oz. nemške strokovne literature poiskati ustrezen slovenski izraz. Za zdaj je predvidena samo spletna izdaja, ki bo dopuščala sprotno popravljanje in dopolnjevanje na podlagi pripomb in predlogov. Te bo zbirala komisija in jih je mogoče nasloviti na Slovensko kemijsko društvo, ki je za slovar prijazno dalo na razpolago svojo spletno stran. Pri pripravi spletne izdaje slovarja sta sodelovala prof. dr. Milan Ojsteršek s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in njegov študent Klemen Kac, ki je opravil tehnično delo.

Spletna izdaja bo dopuščala sprotno popravljanje ter dopolnjevanje slovarja na podlagi prejetih pripomb in predlogov. Te bo zbirala komisija in jih je mogoče poslati na naslednja e-naslova: peter.glavic@um.si in andrej_smalc@t-2.net. Poskusna izdaja je namenjena predvsem pripombam na razlage in predlogom za nova gesla, ki jih bomo upoštevali pri čistopisu v letu 2019.

Življenjepisi avtorjev

Prof. dr. Peter Glavič je diplomiral iz kemijske tehnologije, magistriral in doktoriral iz kemije na Univerzi v Ljubljani. Diplomo iz ekonomije je pridobil na Univerzi v Mariboru. Služboval je kot raziskovalec na Institutu »Jožef Stefan«, v Sladkogorski tovarni kartona in papirja je bil vodja proizvodnje, v Tovarni dušika Ruše pa vodja Službe za kontrolo kvalitete in raziskave. V obdobju 1977–2008 je bil profesor kemijske tehnike na Univerzi v Mariboru, na kateri je od leta 2009 zaslužni profesor. Od leta 1984 deluje na področju standardov za merske veličine, enote in simbole, najprej pri Jugoslovanskem zavodu za standardizacijo in potem pri Uradu za standardizacijo in meroslovje oz. Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Od leta 1987 je član tehniške sekcije Terminološke komisije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki prenavlja Splošni tehniški slovar. Napisal je več univerzitetnih učbenikov za gradiva, reakcijsko tehniko in načrtovanje procesov ter priročnik o Mednarodnem sistemu merskih enot in znakov (simbolov)

Prof. dr. Andrej Šmalc je končal študij na tedanji Fakulteti za rudarstvo, metalurgijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (UL) in se zaposlil na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani. Doktoriral je na UL iz kemijskih znanosti. Leta 1961 je v Vestniku Slovenskega kemijskega društva (SKD) objavil prispevek Nomenklatura anorganskih spojin, ki je bil kasneje objavljen tudi v Laboratorijskem priročniku (SKD, Ljubljana 1967). Leta 1986 je sodeloval pri izdaji Nomenklature anorganske kemije IUPAC 1971, leta 2005 pa je prevedel in priredil Nomenklaturo anorganske kemije IUPAC 2005. Od leta 1962 je član Komisije za slovensko kemijsko terminologijo in nomenklaturo, ki jo je vodil prof. Janko Kavčič, kjer je sodeloval pri zbiranju in pripravi gradiva za slovensko kemijsko terminologijo. Leta 1983 je bil imenovan za člana tehniške sekcije Terminološke komisije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Leon Čelik, univ. dipl. inž. kem. je služboval v razvojnem oddelku Teola ter bil vodja razvojnega oddelka in laboratorija v Vegi. Najprej je učil na strokovni šoli za steklopihače in optiko, potem pa 27 let kot profesor in svetnik na Srednji kemijski šoli in gimnaziji v Ljubljani. Je soavtor dveh učbenikov o kemijski procesni tehniki in prevajalec 4 knjig iz kemijske in procesne tehnike. Zbral je prvi slovarček izrazov z razlagami iz področja Kemijskega slovarja.

Mag. Anton Stušek je študiral strojništvo v Beogradu in Ljubljani ter se podiplomski izobraževal v ZDA in Zagrebu. Služboval je na Vojno-tehničnem inštitutu v Beogradu in Inštitutu za ladjedelništvo v Zagrebu ter bil višji predavatelj in docent na Fakulteti za strojništvo UL. Bil je pobudnik ustanovitve Slovenskega društva za fluidno tehniko in njegov prvo predsednik. Zasnoval je revijo za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko, 'Ventil', pri kateri je še vedno pomočnik glavnega urednika. Član tehnične sekcije Terminološke komisije Instituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je od leta 1997.