Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
akcelerátor -ja m 1. papir. naprava za pospešeno čiščenje odplak s flotacijo S: flotacíjski akcelerátor 2. kem. pospeševalo 3. kem. pospeševalec 4. fiz. pospeševalnik (delcev) accelerator Akzelerator (2) m, Beschleuniger (2,3) m, Flotationsakzelerator (1) m, Teilchenbeschleuniger (4) m
akcéptor -ja m atom, ki sprejme elektronski par od drugega atoma, s katerim tako vzpostavi koordinativno kovalentno vez PRIM.: dónor, Brønstedova báza acceptor Akzeptor m, Elektronenpaar-Akzeptor m
akirálnost -i ž lastnost struktur, da se prekrivajo s svojo zrcalno podobo PRIM.: királnost achirality Achiralität f
akreditírani laboratórij -ega -a m laboratorij, ki je pooblaščen za preskušanje in izdajanje ustreznih certifikatov accredited laboratory akkreditiertes Labor m
akridín -a m heterociklična spojina C13H9N, brezbarvni kristali, uporablja se za proizvodnjo barvil acridine Akridin n
akrílamíd -a m amid akrilne kisline, CH2=CH–C(O)–NH2, bel, kristaliničen prah brez vonja, uporablja se za proizvodnjo polimerov in barvil acrylamide Acrylamid n
akrilát -a m 1. sol akrilne kisline, npr. natrijev akrilat 2. ester adipinske kisline, npr. metil akrilat acrylate Acrylat n
akrílna kislína -e -e ž propenojska kislina, CH2=CH–COOH, brezbarvna tekočina z značilnim ostrim vonjem, uporablja se za proizvodnjo polimerov, za premaze, lepila, barve acrylic acid Acrylsäure f
akrílni kávčuk -a m poli(alkil akrilat), predvsem poli(etil akrilat), sintetični elastomer, ki je prenese stalno delovno temperaturo 150 ºC in je odporen proti vročemu olju in oksidaciji, zato se uporablja v avtomobilski industriji za jermenske prenose in gibke cevi acrylic rubber Acrylkautschuk n
akrílno stêklo -ega -a s polimer metil estra metakrilne kisline, prozoren plastomer, nadomestek za steklo krat. PMMA S: pléksi stéklo Sp: akrílni pólimer, rezárt stêklo acrylic glass Acrylglas n
akriloíl -a m nesistemsko ime za funkcionalno skupino akrilne kisline propenoil, CH2=CH–C(O)– S: akriloílna skupína acryloyl Acrylgruppe f
akriloílna skupína -e -e ž funkcionalna skupina akrilne kisline propenoil, CH2=CH–C(O)– S: akriloíl acryloyl group Acrylgruppe f
akrilonitríl -a m nitril akrilne kisline, CH2CHCN, surovina za proizvodnjo poliakrilonitrilnih vlaken, npr. orlona acrylonitryle Akrylnitryl m
akroleín -a m propenal, CH2=CH–CHO, zelo strupena brezbarvna tekočina z ostrim vonjem, ki nastane z dehidracijo glicerola pri segrevanju maščob acrolein Akrolein n
aksiálna bátna črpálka -e -e -e ž batna črpalka z več bati, ki so v skupnem bobnu nameščeni aksialno, vzporedno s pogonsko gredjo, lahko v izvedbi z nagibno ploščo ali z lomljeno gredjo oz. nagibnim bobnom, pri čemer obe izvedbi omogočata tudi spreminjanje iztisnine, ali z opletavko axial piston pump Axialkolbenpumpe f
8 9 10 11 12


Več o kemijskem slovarju