Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
aksiálna črpálka -e -e ž 1. hidrodinamična črpalka z aksialnim tokom skozi gonilnik 2. batna črpalka z bati, nameščenimi vzporedno z osjo vrtenja axial pump Axialpumpe f
aksiálni fluídodinámični stròj -ega -ega strôja m stroj, katerega delovni tok fluida je vzporeden z osjo rotorja, npr. aksialna črpalka, aksialni kompresor, aksialni ventilator, aksialno puhalo axial fluidodynamic machine axiale fluidodynamische Maschine f
aksiálni komprésor -ega -ja m turbinski kompresor z aksialnim tokom plina skozi gonilnik S: aksiálni turbínski komprésor, aksiálni túrbokomprésor axial compressor Axialkompressor m, Axialverdichter m
aksiálni turbínski komprésor -ega -ega -ja m turbinski kompresor z aksialnim tokom plina skozi lopatice gonilnika, z aksialnim vtokom in aksialnim iztokom S: aksiálni komprésor, aksiálni túrbokomprésor PRIM.: aksiálni ventilátor, radiálni turbínski komprésor, radiálni túrbokomprésor axial turbocompressor Axialturbokompressor m, Axialturboverdichter m
aksiálni túrbokomprésor -ega -ja m turbinski kompresor z aksialnim tokom plina skozi lopatice gonilnika, z aksialnim vtokom in aksialnim iztokom S: aksiálni komprésor, aksiálni turbínski komprésor PRIM.: aksiálni ventilátor, radiálni turbínski komprésor, radiálni túrbokomprésor axial turbocompressor Axialturbokompressor m, Axialturboverdichter m
aksiálni ventilátor -ega -ja m ventilator z aksialnim tokom zraka ali drugega plina skozi gonilnik, npr. lopatice, vetrnico, propeler z aksialnim vtokom in aksialnim iztokom PRIM.: aksiálni turbínski komprésor, aksiálni túrbokomprésor axial fan Axialgebläse n, Axialventilator m
aksiálno mešálo -ega -a s mešalo, pri katerem se tekočina giblje v smeri pogonske gredi mešala, npr. propelersko mešalo axial stirrer Axialrührer m
aksialno-radialno mešalo -ega -a s mešalo, pri katerem se tekočina giblje tako v smeri pogonske gredi mešala kot tudi v smeri, pravokotni nanjo axial-radial stirrer Axialradialrührer m
aktínij -a m radioaktiven element iz skupine aktinoidov, mehka, srebrnobela kovina, na zraku se hitro prevleče z oksidno prevleko, ki ga ščiti pred nadaljnjo korozijo, uporablja se kot vir nevtronov pri aktivacijski analizi, simbol Ac actinium Aktinium n
aktinoídi -ov m mn. blok elementov v periodnem sistemu, ki je znotraj 7. periode d-bloka in obsega 15 kemijsko podobnih elementov z atomskimi števili od 89 do 103, tj. od torija do lawrencija S: g-blok elemêntov Sp: aktinídi actinoide Aktinoid n
aktinométer -tra m spojina ali zmes spojin, ki reagira pod vplivom svetlobe, pri čemer je stopnja reakcije premo sorazmerna absorbirani svetlobni energiji, zato se uporablja v fotokemiji kot standard za ugotavljanje fotokemijskega izkoristka reakcij. actinometer Aktinometer n
aktivácija -e ž 1. pojav, pri katerem se snov aktivira 2. aktiviranje (1) 3. aktiviranje (2) activation Aktivierung
aktivacíjska analíza -e -e ž metoda v analizni kemiji, pri kateri z obsevanjem vzorca z nevtroni nastanejo radioaktivni izotopi, katerih radioaktivnost se meri in tako ugotovi delež sestavine Sp: radiométrična analíza activation analysis Aktivierungsanalyse f
aktivacíjska energíja -e -e ž energija, navadno toplota, potrebna, da začne reakcija potekati S: aktivírna energíja activation energy Aktivierungssenergie f
aktivacíjska prenapétost -e -i ž prenapetost, ki je posledica elektrodne polarizacije in je odvisna od aktivacijske energije potekajoče redoks reakcije activation overpotential Aktivierungsüberspannung f
9 10 11 12 13


Več o kemijskem slovarju