Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
absolútna vlážnost -e -i ž masna koncentracija vodne pare v zraku, enota kg/m3 PRIM.: rélativna vlážnost, vlážnost absolute humidity absolute Feuchtigkeit f
absolútna vrédnost -e -i ž 1. mat. pozitivna vrednost števila ne glede na njegov predznak, |x| = x 2. mat. kvadratni koren vsote kvadratov realne in imaginarne komponente kompleksnega števila z = √(x2 + y2), z = x + iy 3. mat. dolžina vektorja ne glede na smer, kvadratni koren vsote kvadratov ortogonalnih komponent vektorja absolute value Absolutbetrag m
absolútni alkohól -ega -a m čisti etanol z masnim deležem vode do največ 1 % absolute alcohol absoluter Alkohol m
absolútni pogréšek -ega -ška m razlika med izmerjeno in pravo vrednostjo veličine absolute error absoluter Fehler m
absorbánca -e ž 1. desetiški logaritem obratne vrednosti transmitance, simbol A10 oz. A, enota 1, A10 = lg (1/τ) S: desetíška absorbánca Sp: óptična gostôta (2) PRIM.: néperska absorbánca 2. fiz. količnik vsote razsipane in prepuščene zvočne moči ter vpadne zvočne moči, simbol α, enota 1, α = (Pdis + Ptr)/P0 S: absorpcíjski fáktor (2), fáktor vpójnosti (2) absorbance Absorbanz f, Absorptionsfaktor m, Absorptionsgrad m
absorbát -a m snov, ki se veže s tekočino, ne da bi z njo kemijsko reagirala Sp: absorbírana snôv absorbate Absorbat n
absorbènt -ênta m snov ki vpija, raztaplja drugo snov, največkrat plin ali paro absorbent Absorbens n
absórber -ja m 1. naprava za absorpcijo plinov v tekočini, npr. absorpcijska kolona 2. del absorpcijskega hladilnika, v katerem se absorbira plin absorber Absorber m
absorbírana dóza -e -e ž doza ionizirajočega sevanja, ki jo prejme element obsevane snovi, deljena z maso tega elementa, npr. energija, ki jo absorbirata kri in tkivo bolnika pri razpadanju radionuklida med diagnosticiranjem ali zdravljenjem, deljena z maso tkiva in krvi, simbol D, enota Gy absorbed dose absorbierte Dose f
absorbíranje -a s vpijanje, vsrkavanje, npr. absorbiranje vlage, absorbiranje plina absorbing Absorbieren n
absórpcija -e ž 1. fiz. pojav, pri katerem ena snov vpija ali raztaplja drugo snov, ne da bi z njo kemično reagirala, npr. absorpcija plina S: vpíjanje PRIM.: desórpcija, sórpcija 2. kem. pojav, pri katerem tekoča ali trdna snov raztaplja drugo snov in z njo kemično reagira 3. fiz. pojav, pri katerem tok energije ali delcev, sevanje, svetloba pri prehodu skozi snov oslabi zaradi spremembe v drugo obliko energije, npr. absorpcija naelektrenih delcev; absorpcija radioaktivnega sevanja; absorpcija sevanja; absorpcija svetlobe pri fotosintezi; absorpcija zvoka PRIM.: fáktor vpójnosti (1) 4. v kemijski procesni tehniki selektivno sprejemanje plinaste komponente v tekočini absorption Absorption f
absorpcíjska cévka -e -e ž steklena cevka, navadno v obliki črke U, napolnjena z absorbentom, ki se uporablja v elementni analizi za absorpcijo vode, ogljikovega dioksida absorption tube Absorptionsrohr n
absorpcíjska entalpíja -e -e ž sprememba molske entalpije, ki se kaže kot sproščena toplota pri absorpciji absorbata v absorbentu pri stalnem tlaku, simbol ΔabsH, enota kJ/mol S: mólska absorpcíjska entalpíja Sp: absorpcíjska toplôta, mólska absorpcíjska toplôta, toplôta absórpcije enthalpy of absorption Absorptionsenthalpie f
absorpcíjska kolóna -e -e ž kolona za absorbiranje, navadno protitočno, plinov v tekočini Sp: absorpcíjski stòlp absorption column Absorptionskolonne f, Absorptionsturm m
absorpcíjska spektrálna analíza -e -e -e ž metoda analizne kemije, ki na podlagi absorpcijskega spektra preiskovane snovi ugotavlja vrsto in deleže sestavin v njej, npr. atomska absorpcijska spektroskopija absorption spectral analysis Absoptionsspektralanalyse f
1 2 3 4 5


Več o kemijskem slovarju