Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
absorpcíjska spektroskopíja -e -e ž spektroskopija, pri kateri se meri absorpcija svetlobe, ki je posledica bodisi prehoda atomov spojine iz osnovnega v vzbujeno stanje ali interakcij z molekulami, v odvisnosti od valovne dolžine svetlobe PRIM.: absorpcíjski spékter, atómska absorpcíjska spektroskopíja, IR-spektroskopíja, rámanska spektroskopíja, UV/VIS-spektroskopíja absorption spectroscopy Absorptionsspektroskopie f
absorpcíjski fáktor -ega -ja m 1. količnik absorbiranega in vpadnega sevalnega ali svetlobnega toka vseh valovnih dolžin, npr. bele svetlobe, simbol α, enota 1, α = Φabs/Φ0 S: absorptánca (1) Sp: fáktor vpójnosti PRIM.: spektrálni absorpcíjski fáktor 2. količnik vsote razsipane in prepuščene zvočne moči ter vpadne zvočne moči, simbol α, enota 1, α = (Pdis + Ptr)/P0 S: absorbánca (3) Sp: fáktor vpójnosti absorption factor Absorptionsfaktor m, Absorptionsgrad (2) m
absorpcíjski hladílnik -ega -a m hladilnik, ki deluje na osnovi absorpcije, npr. amoniaka v vodi absorption refrigerator Absorptionskühlschrank m
absorpcíjski koeficiènt -ega -ênta m 1. fiz., kem. količnik absorbance in dolžine optične poti, simbol a oz. K, enota m–1, a = A/l Sp: absorpcíjska konstánta PRIM.: Bunsenov absorpcíjski koeficiènt, línearni desetíški absorpcíjski koeficiènt, línearni néperski absorpcíjski koeficiènt 2. fiz., kem. količnik linearnega absorpcijskega koeficienta in množinske koncentracije, simbol ε oz. κ, enota m2/mol, ε = a/c = A10/(cl) oz. κ = a/c = Ae/(cl), kjer je a linearni absorpcijski koeficient, c koncentracija, A10 desetiška absorbanca, Ae neperska absorbanca, l dolžina optične poti PRIM.: Bunsenov absorpcíjski koeficiènt, ekstínkcijski koeficiènt, mólski desetíški absorpcíjski koeficiènt, mólski néperski absorpcíjski koeficiènt absorption coefficient, coefficient of absorption Absorptionskoeffizient m
absorpcíjski postópek -ega -pka m postopek za pridobivanje bencina iz nafte z absorpcijo v lahkem olju in kasnejšo destilacijo absorption process Absorptionsverfahren n
absorpcíjski postròj -ega -ôja m sestav naprav za absorpcijo (1) absorption plant Absorptionsanlage f
absorpcíjski spékter -ega -tra m diagram absorbance ali transmitance v odvisnosti od valovne dolžine, frekvence ali valovnega števila svetlobe absorption spectrum Absorptionsspektrum n
absorpcíjsko hlajênje -ega -a s hlajenje z ekspandiranjem utekočinjenega amoniaka ob zagotavljanju razlike tlaka z absorpcijo amoniaka v vodi absorption refrigeration Absorptionskühlung f
absorptánca -e ž fiz., kem. količnik absorbiranega in vpadnega sevalnega ali svetlobnega toka vseh valovnih dolžin, bele svetlobe simbol α, enota 1, α = Φabs/Φ0 S: absorpcíjski fáktor (1) Sp: fáktor vpójnosti PRIM.: absórpcija absorptance Absorptionsgrad m, Absorptionsvermögen n
absorptívnost -i ž fiz. lastnost snovi, da absorbira Sp: absorpcíjska sposóbnost PRIM.: absorpcíjski koeficiènt absorptivity Absorptionsvermögen n
àcéntrični fáktor -ega -ja m parameter za ocenjevanje fizikalnih in termodinamskih lastnosti, ki je poleg reduciranega tlaka in reducirane temperature značilen za acentričnost molekul v korelacijah v reduciranem stanju, simbol ѡ, enota 1, ѡ = –lg (pr,sat)Tr – 1,000, kjer je pr reducirani tlak pri nasičenju in pri reducirani temperaturi, Tr = 0,7, ki je za večino enostavnih fluidov pri atmosferskem tlaku blizu normalnega vrelišča acentric factor azentrischer Faktor m
acetál -a m spojina R3(R4)COR1(OR2) z dvema alkoksi oz. ariloksi skupinama (OR1 oz. OR2), , ki nastane z reakcijo med aldehidom in alkoholom acetal Acetal n
acétaldehíd -a m aldehid, izpeljan iz etana, CH3CHO, lahkohlapna, brezbarvna tekočina za proizvodnjo ocetne kisline, umetnih smol, za strojenje S: etanál acetic aldehyde Acetaldehyd n
acétanhidríd -a m anhidrid ocetne kisline, (CH3CO)2O, tekočina ostrega vonja, ki z vodo daje ocetno kislino in se uporablja za acetiliranje acetic anhydride Acetanhydrid n
acetát -a m 1. sol ocetne kisline, npr. natrijev acetat 2. ester ocetne kisline, npr. etil acetat acetate Acetat n
1 2 3 4 5


Več o kemijskem slovarju