Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
acetát celulóze -a -- m ester celuloze in ocetne kisline, v katerem so zaestrene vse tri hidroksilne skupine posamezne glukozne enote, uporablja se za fotografske filme, za okvirje očal, sintetična vlakna S: diacetát celulóze, triacetát celulóze Sp: celulózni acetát cellulose acetate Celluloseacetat n
acetátni ión -ega -a m kislinski ostanek ocetne kisline, ion CH3COO acetate ion Acetat-Ion n
acetátni postópek -ega -pka m postopek zaestrenja celuloze z ocetno kislino za pridobivanje celuloznega acetata acetate process Acetat-Verfahren n
acetátni púfer -ega -fra m pufrska raztopina iz natrijevega acetata in ocetne kisline za območje pH 3,8–5,8 acetate buffer Acetatpuffer m
acetíl -a m nesistemsko ime za funkcionalno skupino ocetne kisline etanoil, CH3CO– S: acetilna skupina acetyl Acetylgruppe f
acetilén -a m najenostavnejši alkin, HC≡CH, brezbarven plin brez vonja, zelo vnetljiv, pod tlakom eksploziven, ki se uporablja za organsko sintezo, plamensko varjenje in rezanje S: etín PRIM.: dissous plín acetylene Acetylen n
acetilénska kemíja -e -e ž področje kemije in kemijske tehnologije, ki temelji na acetilenu in reakcijah z njim Sp: Reppejeva kemíja PRIM.: Reppejeva sintéza acetylene chemistry Acetylenchemie f
acetilénski gorílnik -ega -a m naprava za zgorevanje acetilena s kisikom, v katerem se plina mešata na izstopu iz gorilnika PRIM.: Búnsenov gorílnik gas burner Gasbrenner m
acetilénski razvijálnik -ega -a m naprava za pridobivanje acetilena z reakcijo med kalcijevim karbidom in vodo acetylene generator Acetylenentwickler m
acetilénsko varjênje -ega -a s plamensko varjenje z acetilenom acetylene welding, oxyacetylene welding Acetylenschweissen n
acetilíd -a m 1. karbid(1–), sol acetilidnega iona, C22–, ki pri reakciji z vodo daje acetilen, npr. kalcijev karbid, CaC2 PRIM.: karbid 2. močno endotermna, eksplozivna spojina, ki nastane pri reakciji med raztopino kovinskih ionov in acetilenom, npr. bakrov acetilid, CuC2, srebrov acetilid, Ag2C2 acetylide Acetylid n
acetilíranje -a s 1. uvajanje acetilne skupine v organsko molekulo, ki vsebuje hidroksilno skupino ali amino skupino, npr. sinteza acetilsalicilne kisline z acetiliranjem salicilne kisline PRIM.: Friedel-Craftsova reakcija 2. tekst. neustr. estrenje z ocetno kislino acetylation Acetylierung f
acetíl kloríd -- -a m klorid ocetne kisline, CH3COCl, brezbarvna tekočina z ostrim vonjem, ki se na zraku kadi, z vodo se hidrolizira, uporablja se v organski sintezi za acetiliranje oziroma pripravo estrov ocetne kisline S: etanoíl kloríd PRIM.: kloríd (2) acetyl chloride Acetylchlorid n
acetílna skupína -e -e ž funkcionalna skupina ocetne kisline etanoil, CH3C(O)– S: acetil acetyl group Acetylgruppe f
acetílsalicílna kislína -e -e ž 2-acetiloksibenzojska kislina, HOOC(C6H4)OOCCH3, brezbarvni kristali ali bel prašek, učinkovina aspirina acetylsalicylic acid Acetylsalicylsäure f
2 3 4 5 6


Več o kemijskem slovarju