Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
Ádamsov katalizátor -ega -ja m na nosilcu fino porazdeljen platinov(IV) oksid za hidrogeniranje Adams' catalyst Adams-Katalysator m
adápter -ja m prilagoditveni del, sestavina, naprava za mehanično ali električno povezavo posameznih enot, ki niso načrtovane, konstruirane za uporabo v neposredni povezavi, npr. cevni adapter, električni adapter, kabelski adapter, komunikacijski adapter, napetostni adapter adapting device Adapter m, Anpassungsstück n
adaptívni regulátor -ega -ja m krmilnik, krmilno vezje, ki se samoprilagaja spremenljivim parametrom regulacijske proge, navadno z večkratno povratno zvezo in več ustreznimi zaznavali adaptive controller adaptiver Regler m
adhezíja -e ž 1. fiz. pojav, pri katerem se dve različni snovi zaradi medmolekulskih sil privlačita in sprijemata 2. → trênje adhesion Adhäsion f
adhezíjska laminácija -e -e ž z adhezivnim sredstvom doseženo trajno sprijetje plasti ploskih tekstilij med seboj ali tekstilij z drugimi materiali, npr. kaširanje, plastenje, gumiranje S: adhezíjsko oplástenje adhesive lamination Adhäsionsbeschichtung f
adhezíjsko oplástenje -ega -a s z adhezivnim sredstvom doseženo trajno sprijetje plasti ploskih tekstilij med seboj ali tekstilij z drugimi materiali, npr. kaširanje, plastenje, gumiranje S: adhezíjska laminácija adhesive lamination Adhäsionsbeschichtung f
adhezívnost -i ž sposobnost za adhezijo S: lepljívost, oprijémnost, sprijemljívost adhesivness Adhäsivität f
adiabáta -e ž krivulja termodinamične spremembe stanja, pri katerih ne pride do izmenjave toplote z okolico adiabatic curve Adiabate f
adiabátna kompresíja -e -e ž stiskanje plina brez izmenjave toplote z okolico S: adiabátno stískanje PRIM.: adiabátna spremémba adiabatic compression adiabatische Kompression f
adiabátna spremémba -e -e ž termodinamični proces, v katerem sistem ne izmenjuje toplote z okolico adiabatic change adiabatische Zustandsänderung f
adiabátni reáktor -ega -ja m reaktor, ki med kemijsko reakcijo ne izmenjuje toplote z okolico adiabatic reactor adiabatischer Reaktor m
adiabátno stískanje -ega -a s stiskanje plina brez izmenjave toplote z okolico S: adiabátna kompresíja PRIM.: adiabátna spremémba adiabatic compression adiabatische Kompression f
adícija -e ž 1. dodajanje 2. mat. seštevanje 3. adicijska reakcija PRIM.: eliminácija addition Addition f
adicíjska polimerizácija -e -e ž stopenjska polimerizacija, pri kateri ne nastaja noben stranski produkt, npr. sinteza poliuretanov iz izocianatov in večvalentnih alkoholov S: poliadicija addition polymerization, chain-growth polymerization Polyaddition f
adicíjska reákcija -e -e ž kemična reakcija, pri kateri iz dveh ali več molekul nastane ena sama nova molekula spojine Sp: adícija (3) PRIM.: eliminácija addition reaction Additionsreaktion f
4 5 6 7 8


Več o kemijskem slovarju