Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
adhezíjska laminácija -e -e ž z adhezivnim sredstvom doseženo trajno sprijetje plasti ploskih tekstilij med seboj ali tekstilij z drugimi materiali, npr. kaširanje, plastenje, gumiranje S: adhezíjsko oplástenje adhesive lamination Adhäsionsbeschichtung f
adhezíjsko oplástenje -ega -a s z adhezivnim sredstvom doseženo trajno sprijetje plasti ploskih tekstilij med seboj ali tekstilij z drugimi materiali, npr. kaširanje, plastenje, gumiranje S: adhezíjska laminácija adhesive lamination Adhäsionsbeschichtung f
adhezívnost -i ž sposobnost za adhezijo S: lepljívost, oprijémnost, sprijemljívost adhesivness Adhäsivität f
adiabáta -e ž krivulja termodinamične spremembe stanja, pri katerih ne pride do izmenjave toplote z okolico adiabatic curve Adiabate f
adiabátna spremémba -e -e ž termodinamični proces, v katerem sistem ne izmenjuje toplote z okolico adiabatic change adiabatische Zustandsänderung f
adiabátni reáktor -ega -ja m reaktor, ki med kemijsko reakcijo ne izmenjuje toplote z okolico adiabatic reactor adiabatischer Reaktor m
adícija -e ž 1. dodajanje 2. mat. seštevanje 3. adicijska reakcija PRIM.: eliminácija addition Addition f
adicíjska polimerizácija -e -e ž stopenjska polimerizacija, pri kateri ne nastaja noben stranski produkt, npr. sinteza poliuretanov iz izocianatov in večvalentnih alkoholov S: poliadicija addition polymerization, chain-growth polymerization Polyaddition f
adicíjska reákcija -e -e ž kemična reakcija, pri kateri iz dveh ali več molekul nastane ena sama nova molekula spojine Sp: adícija (3) PRIM.: eliminácija addition reaction Additionsreaktion f
adicíjski polimêr -ega -a m polimer, ki nastane pri adicijski polimerizaciji addition polymer Additionspolymer n
adipát -a m 1. sol adipinske kisline, npr. natrijev adipat 2. ester adipinske kisline, npr. dioktil adipat adipate Adipat n
adipínska kislína -e -e ž 1,4-butandikarboksilna kislina ali heksandiojska kislina, ki je v naravi v sladkornem trstu, umetno se s heksametilen-diaminom pripravlja iz benzena, COOH–(CH2)4COOH, surovina za proizvodnjo najlona 66 adipic acid Adipinsäure f
adiponitríl -a m dicianobutan, NC–(CH2)4–CN, brezbarvna, strupena tekočina z močnim vonjem po piperidinu, v velikih količinah se uporablja za proizvodnjo 1,6-diaminoheksana, surovine za proizvodnjo najlona 66 adiponitrile Adiponitril n
aditív -a m snov ali spojina, ki se dodaja za izboljšanje, spreminjanje določene lastnosti osnovne snovi additive Additiv n, Zusatzmittel n, Zusatzstoff m
adsorbát -a m snov, ki se veže na površino (trdne) snovi adsorbate, adsorptive Adsorbat n, Adsorptiv n
4 5 6 7 8


Več o kemijskem slovarju