Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
adsorbènt -ênta m trdna snov, na katere površino se veže druga snov adsorbent Adsorbens n, Adsorptionsmittel n
adsórpcija -e ž fiz. pojav, pri katerem se kaka snov veže na površino trdne snovi, npr. adsorpcija na aktivnem oglju PRIM.: absórpcija, desórpcija, sórpcija adsorption Adsorption f
adsorpcíjska črpálka -e -e ž vakuumska črpalka s cikličnim delovanjem (adsorpcija, desorpcija, regeneracija), ki deluje po načelu adsorpcije plina ali pare na poroznem adsorbentu (npr. aktivno oglje, zeolit, molekulska sita) pri temperaturi tekočega dušika, posebno je primerna za predvakuumsko stopnjo pri visokovakuumskih črpalkah, ni primerna za črpanje vodika ali drugih plinov z vreliščem, nižjim od vrelišča dušika PRIM.: iónska črpálka, iónsko-sorpcíjska črpálka adsorption pump Adsorptionspumpe f
adsorpcíjska entalpíja -e -e ž sprememba molske entalpije, ki se kaže kot sproščena toplota pri adsorpciji adsorbata na adsorbentu pri stalnem tlaku, simbol ΔadsH, enota kJ/mol S: mólska adsórpcijska entalpíja Sp: adsorpcíjska toplôta, mólska absorpcíjska toplôta, toplota adsorpcije enthalpy of adsorption Adsorptionsenthalpie f
adsorpcíjska izotêrma -e -e ž izoterma, ki ponazarja zvezo med maso adsorbata na adsorbentu in tlakom plina in oziroma koncentracijo raztopine adsorption isotherm Adsorptionsisotherme f
adsorpcíjska kromatografíja -e -e ž kromatografska metoda, pri kateri se različne sestavine zmesi različno hitro adsorbirajo in desorbirajo z adsorbenta Sp: adsorpcíjska analíza adsorption chromatography Adsorptionschromatographie f
adsorpcíjski indikátor -ega -ja m indikator, ki se uporablja pri obarjalnih titracijah in se adsorbira na oborino, nastalo pri presežku titranta, in jo obarva z značilno barvo, da je bolj opazna, npr. fluorescein v argentometriji adsorption indicator Adsorptionsindikator m
adsorptívnost -i ž lastnost trdne snovi, da na svojo površino veže druge snovi Sp: adsorpcíjska lastnóst, adsorptívna sposóbnost adsorptivity Adsorptionsfähigkeit f
adúkcijska kristalizácija -e -e ž kristalizacija snovi, ki sicer pod enakimi pogoji ne kristalizira, razen po dodatku pomožne snovi za kristalizacijo, s katero tvori adicijsko spojino adductive crystallisation adduktive Kristallisation f
adúkt -a m 1. molekulska zvrst, ki nastane z neposrednim spajanjem dveh različnih molekulskih zvrsti, pri čemer sta ti bolj ali manj rahlo vezani, tako da ohranita svojo kemijsko identiteto 2. trdne kristalne tvorbe, ki nastanejo v raztopini po dodatku pomožnih sredstev za kristalizacijo in so končni produkt adukcijske kristalizacije Sp: adícijska spojína adduct Additionsverbindung f, Addukt n
aerácija -e ž postopek za nasičevanje z zrakom, navadno za tekočine, v katerih potekajo aerobni procesi, ali za odstranjevanje nezaželenih raztopljenih plinov iz tekočin S: ozračevánje PRIM.: preplinjevánje aeration Belüftung f, Luftbegasung f
aerátor -ja m naprava za aeracijo aerator Belüfter m
aêroakcelerátor -ja m naprava za pospešeno nasičevanje z zrakom pri biološkem čiščenju odplak aeroaccelerator Luftbeschleuniger m
aeróbno číščenje -ega -a s biološko čiščenje, npr. odpadnih vod, pri katerem potekajo presnavljanje bioloških odpadkov z aerobnimi bakterijami aerobic treatment (of wastewater) aerobe Reinigung f
aérodinámični vzgòn -ega -ôna m sila, ki deluje na ustrezno oblikovano telo, npr. letalsko krilo, zaradi gibanja v plinu, navadno zraku PRIM.: hídrodinámični vzgòn aerodynamic buoyance aerodynamischer Auftrieb m
5 6 7 8 9


Več o kemijskem slovarju