Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
adicíjski polimêr -ega -a m polimer, ki nastane pri adicijski polimerizaciji addition polymer Additionspolymer n
adipamid -a m diamid adipinske kisline, uporablja se za sintezo poliamidov adipamide Adipamid n
adipát -a m 1. sol adipinske kisline, npr. natrijev adipat 2. ester adipinske kisline, npr. dioktil adipat adipate Adipat n
adipínska kislína -e -e ž 1,4-butandikarboksilna kislina ali heksandiojska kislina, ki je v naravi v sladkornem trstu, umetno se s heksametilen-diaminom pripravlja iz benzena, COOH–(CH2)4COOH, surovina za proizvodnjo najlona 66 adipic acid Adipinsäure f
adiponitríl -a m dicianobutan, NC–(CH2)4–CN, brezbarvna, strupena tekočina z močnim vonjem po piperidinu, v velikih količinah se uporablja za proizvodnjo 1,6-diaminoheksana, surovine za proizvodnjo najlona 66 adiponitrile Adiponitril n
aditív -a m snov ali spojina, ki se dodaja za izboljšanje, spreminjanje določene lastnosti osnovne snovi additive Additiv n, Zusatzmittel n, Zusatzstoff m
aditívna lastnóst -e -e ž lastnost snovi, ki je vsota vrednosti iste lastnosti atomov, ki snov sestavljajo, npr. relativna molekulska masa additive property addittve Eigenschaft f
adsorbát -a m snov, ki se veže na površino (trdne) snovi adsorbate, adsorptive Adsorbat n, Adsorptiv n
adsorbènt -ênta m trdna snov, na katere površino se veže druga snov adsorbent Adsorbens n, Adsorptionsmittel n
adsórpcija -e ž fiz. pojav, pri katerem se kaka snov veže na površino trdne snovi, npr. adsorpcija na aktivnem oglju PRIM.: absórpcija, desórpcija, sórpcija adsorption Adsorption f
adsorpcíjska črpálka -e -e ž vakuumska črpalka s cikličnim delovanjem (adsorpcija, desorpcija, regeneracija), ki deluje po načelu adsorpcije plina ali pare na poroznem adsorbentu (npr. aktivno oglje, zeolit, molekulska sita) pri temperaturi tekočega dušika, posebno je primerna za predvakuumsko stopnjo pri visokovakuumskih črpalkah, ni primerna za črpanje vodika ali drugih plinov z vreliščem, nižjim od vrelišča dušika PRIM.: iónska vákuumska črpálka, iónsko-sorpcíjska črpálka adsorption pump Adsorptionspumpe f
adsorpcíjska izotêrma -e -e ž izoterma, ki ponazarja zvezo med maso adsorbata na adsorbentu in tlakom plina in oziroma koncentracijo raztopine adsorption isotherm Adsorptionsisotherme f
adsorpcíjska kromatografíja -e -e ž kromatografija, pri kateri ločevanje temelji na različno močni adsorpciji posameznih sestavin zmesi na adsorbentu, npr. kolonska kromatografija, planarna kromatografija, plinsko-trdninska kromatografija, visokozmogljivostna tekočinska kromatografija adsorption chromatography Adsorptionschromatographie f
adsorpcíjski indikátor -ega -ja m indikator, ki se uporablja pri obarjalnih titracijah in se adsorbira na oborino, nastalo pri presežku titranta, in jo obarva z značilno barvo, da je bolj opazna, npr. fluorescein v argentometriji adsorption indicator Adsorptionsindikator m
adsorptívnost -i ž lastnost trdne snovi, da na svojo površino veže druge snovi Sp: adsorpcíjska lastnóst, adsorptívna sposóbnost adsorptivity Adsorptionsfähigkeit f
5 6 7 8 9


Več o kemijskem slovarju