Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
adúkcijska kristalizácija -e -e ž kristalizacija snovi, ki sicer pod enakimi pogoji ne kristalizira, razen po dodatku pomožne snovi za kristalizacijo, s katero tvori adicijsko spojino adductive crystallisation adduktive Kristallisation f
adúkt -a m 1. molekulska zvrst, ki nastane z neposrednim spajanjem dveh različnih molekulskih zvrsti, pri čemer sta ti bolj ali manj rahlo vezani, tako da ohranita svojo kemijsko identiteto 2. trdne kristalne tvorbe, ki nastanejo v raztopini po dodatku pomožnih sredstev za kristalizacijo in so končni produkt adukcijske kristalizacije Sp: adícijska spojína adduct Additionsverbindung f, Addukt n
aêroakcelerátor -ja m naprava za pospešeno nasičevanje z zrakom pri biološkem čiščenju odplak aeroaccelerator Luftbeschleuniger m
aeróbna razgrádnja -e -e ž razgradnja z mikroorganizmi v prisotnosti raztopljenega kisika aerobic degradation aerober Abbau m
aeróbno číščenje -ega -a s biološko čiščenje, npr. odpadnih vod, pri katerem potekajo presnavljanje bioloških odpadkov z aerobnimi bakterijami aerobic treatment (of wastewater) aerobe Reinigung f
aérodinámični vzgòn -ega -ôna m sila, ki deluje na ustrezno oblikovano telo, npr. letalsko krilo, zaradi gibanja v plinu, navadno zraku PRIM.: hídrodinámični vzgòn aerodynamic buoyance aerodynamischer Auftrieb m
aerodinámika -e ž znanost o gibajočih se plinih, navadno zraku, ter medsebojnem delovanju plinov in teles, s katerimi so v stiku aerodynamics Aerodynamik f
aerogél -a m mikroporozna trdna snov s plinom kot dispergirano fazo, odlikuje se z veliko poroznostjo in majhno gostoto in se dobi z odstranjevanjem topila pri nadkritičnih pogojih, pri čemer se struktura ne skrči PRIM.: gél, kserogél, liogel, želé aerogel Aerogel n
aerométer -tra m priprava za merjenje gostote zraka in drugih plinov aerometer Aerometer n
aerosól -a m koloidna disperzija kapljic tekočine ali/in trdnih delcev v plinu, npr. megla, dim PRIM.: koloíd aerosol Aerosol n
aerosólna pršílka -e -e ž manjša tlačna posoda s pršilnim nastavkom za razprševanje snovi s potisnim plinom aerosol bomb, spray can Sprühdose f
aerozín -a m zmes hidrazina in dimetilhidrazina v množinskem razmerju 1:1, pogonsko gorivo za rakete aerozine Aerozin n
afinácija -e ž 1. met. postopek za ločevanje srebra od zlata s segrevanjem v koncentrirani žveplovi kislini 2. začetna stopnja pri rafinaciji sladkorja, raztapljanje nečiste površine kristalov surovega sladkorja v sladkornem sirupu, ki mu sledi ločevanje s centrifugiranjem affination Affination f
afinitéta -i ž težnja atomov oziroma atomskih skupin, da se spajajo med seboj chemical affinity Affinität f
afinitéta reákcije -e -- ž negativni parcialni odvod Gibbsove energije G po spremenljivki presnove ξ pri stalnem tlaku in temperaturi, simbol A, enota J/mol, merilo za spontanost reakcije – pri pozitivni vrednosti poteka reakcija sama od sebe, pri negativni pa ne affinity of reaction Reaktionsaffinität f
6 7 8 9 10


Več o kemijskem slovarju