Pojem Razlaga (pomen) Angleško Nemško
aglutinácija -e ž sprijemenje, zlepljanje, nastajanje strdkov agglutination Agglutination f, Verklebung f, Verklumpung f, Zusammenballu
agregácija -e ž reverzibilno združevanje molekul, atomov, ionov zaradi Van der Waalsovih sil v večje skupke aggregation Aggregation f
agregát -a m 1. skupek rahlo povezanih, večinoma manjših molekul oz. delcev, npr. molekulski agregat 2. stroj. več podobnih ali različnih sestavin, naprav, strojev, ki tvorijo celoto, npr. bencinski motor z električnim generatorjem kot rezervni vir električne energije 3. gradb. zrnati, zlasti kameni material (1), navadno različnih velikosti, za izdelavo betona, asfalta, malte 4. met. grude rudnega koncentrata, nastale s sprijemanjem drobnih delcev PRIM.: aglomerát (2) aggregate (1, 3), assembly (2) Aggregat (1, 2, 3) n
agregátno stánje -ega -a s stanje, v katerem se snov pojavlja, npr. trdno, tekoče, plinasto stanje state of matter Aggregatzustand m
agregírano sestávljeno gradívo -ega -ega -a s kompozit, npr. beton, kermet, guma, brus, ki v osnovni matriki, npr. cementu, kovini, elastomeru, plastiki vsebuje večje in/ali manjše delce drugih snovi, kot so gramoz, karbid, saje, korund S: disperzíjski kompozít, disperzíjsko kompozítno gradívo PRIM.: laminát, plástni kompozít, vlaknéni kompozít, vlaknéno kompozítno gradívo aggregate composite, dispersion composite, particulate comp Dispersionsverbundwerkstoff m, Teilchenverbundwerkstoff m
agresívni ogljíkov díoksíd -ega -ega -a m prosti ogljikov dioksid v vodi, merilo za korozivnost vode aggresive carbon dioxide aggressive Kohlensäure f, aggresives Kohlendioxid n
agresívnost -i ž lastnost snovi, da razjeda, razkraja ali kako drugače načenja materiale, npr. agresivnost atmosfere aggressivity Aggressivität f
ágrokemíja -e ž področje kemije, ki se ukvarja s kemijo tal in vplivom kemije na kmetijstvo, z analizo kmetijskih pridelkov in razvojem gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev agricultural chemistry Agrikulturchemie f, Agrochemie f
ahát -a m mikrokristalinični različek kremena, poldrag kamen z lepo raznobarvno trakasto risbo, uporablja se za nakit, za izdelavo terilnic za fino drobljenje vzorcev za analizo in mešanje kemikalij agate Achat m
akcelerátor -ja m 1. papir. naprava za pospešeno čiščenje odplak s flotacijo S: flotacíjski akcelerátor 2. kem. pospeševalo 3. kem. pospeševalec 4. fiz. pospeševalnik (delcev) accelerator Akzelerator (2) m, Beschleuniger (2,3) m, Flotationsakzeler
akcéptor -ja m atom, ki sprejme elektronski par od drugega atoma, s katerim tako vzpostavi koordinativno kovalentno vez PRIM.: dónor, Brønstedova báza acceptor Akzeptor m, Elektronenpaar-Akzeptor m
akirálnost -i ž lastnost struktur, da se prekrivajo s svojo zrcalno podobo PRIM.: királnost achirality Achiralität f
akreditírani laboratórij -ega -a m laboratorij, ki je pooblaščen za preskušanje in izdajanje ustreznih certifikatov accredited laboratory akkreditiertes Labor m
akridín -a m heterociklična spojina C13H9N, brezbarvni kristali, uporablja se za proizvodnjo barvil acridine Akridin n
akrílamíd -a m amid akrilne kisline, CH2=CH–C(O)–NH2, bel, kristaliničen prah brez vonja, uporablja se za proizvodnjo polimerov in barvil acrylamide Acrylamid n
7 8 9 10 11


Več o kemijskem slovarju